Обяви

Обяви

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

ПО „ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“

 

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

да притежават придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“

по медицина;

да са членове на Български лекарски съюз;

да не са осъждани, с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

 

2.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРСА:

По документи и събеседване с кандидата по предварително изготвен конспект, който при желание може да бъде получен в отдел „Човешки ресирси“ на „СБАЛПФЗ БУРГАС“ ЕООД

 

Трудовото правоотношение възниква с кандидата, който е получил най-висока оценка. ПРЕДИ подаване на документите кандидатите имат право да получат от отдел „Човешки ресурси“ на „СБАЛПФЗ БУРГАС“ЕООД писмената длъжностна характеристика за длъжността, за която кандидатства.

 

3.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за участие в конкурс – свободен текст;

Автобиография – европейски формуляр;

Ксерокопие на дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, заверена с текст „Вярно с оригинала“;

Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

 

ДОКУМЕНТИ ПО Т.3 се подават в срок до 10 декември 2023 г. включително в отдел „Човешки ресурси“ на „ СБАЛПФЗ БУРГАС“ ЕООД.

 

КОНКУРСЪТ ще се проведе на 18 декември 2023 г. от 10:00 ч. в управителския кабинет на „СБАЛПФЗ БУРГАС“ ЕООД

 

 

Д-р Евелина Трошанова, Управител на „СБАЛПФЗ БУРГАС“ ЕООД

 


„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Генерал Гурко“ № 64, ПК65,

търси да назначи 4 /четири/ специалисти с висше медицинско образование - лекари

Изисквания към кандидатите:
- Завършено медицинско образование – лекар;
- Членство в БЛС;
- Умения за работа в екип;
- Компютърна грамотност средно ниво
Ние предлагаме:
- Трудов договор;
- Работа на пълен работен ден и на смени по график;
- Заплащане в размер на:/основно трудово възнаграждение/
- лекар без специалност и специализант : 1900.00 /хиляда и деветстотин/ лв.
- лекар със специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и сходни : 2000.00 /две хиляди/ лв.
- лекар с две специалности : 2100.00 /две хиляди и сто/ лв.
- доплащане към основната работна заплата за „придобит трудов стаж и професионален опит“ 1% за всяка прослужена година в сферата на здравеопазмването. При положителен финансов резултат на търговското дружество се изплаща ежемесечно до 50% от основното трудово възнаграждение за реално отработено време.
За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете на имейл на лечебното заведение, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Началник административно стопански блок – Валентин Костов Василев тел.: 056 896 250, 0889689149
- Професионална автобиография; CV
- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

 


На основание чл.90, ал.1 от КТ , чл.68, ал.3 и ал.7 от ЗЛЗ, и чл.21 от ПУДВР в СБАЛПФЗ Бургас

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Конкурс за длъжността Началник на Пневмологично  отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

 

І. Изисквания към кандидатите:

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
 2. Придобита специалност по „Пневмология и фтизиатрия”.
 3. Трудов стаж като специалист по Пневмология и фтизиатрия  5/пет/години.
 4. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС.
 5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.

 

ІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурс.
 2. Нотариално заверени копия от дипломи.
 3. Удостоверение за членство в БЛС.
 4. Удостоверение за трудов стаж.
 5. Свидетелство за съдимост.

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Писмена разработка на тема: “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРОДА 2022-2025 ГОДИНА”
 2. Събеседване на комисията с допуснатите кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите

 IV. Дата на провеждане на конкурса на 31.10.2022година в кабинета на Управителя от 10.30 часа

 Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ - БУРГАС” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


 Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

 

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
"СБАЛПФЗ-БУРГАС"ЕООД Пневмология и фтизиатрия 2 15.8.2022 10.09.2022 Валентин Василев 0889689149 да

 


СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД обявява конкурс за длъжността Началник на Пневмологично отделение

Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Пневмология и фтизиатрия”.
3. Трудов стаж като лекар специалист не по-малко от 5/пет/ години.
4. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС.
5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
6. Квалификация по здравен мениджмънт

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Удостоверение за трудов стаж.
5. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
⦁ Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРОДА 2022-2024 ГОДИНА”

⦁ Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
14.01.2022година – в кабинета на Управителя от 10.30 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД
 
Обявява  

Обявява  от 15.03.2021
 
СБАЛПФЗ Бургас ЕООД обявява две свободни позиции за специализанти по пневмология и фтизиатрия.
 

Обявява  от 16.11.2020 
 
 
 

 
КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 
1. Заповед на Управителя  (публикувана на 07.05.2020 г.)
2. Обява (публикувана на 07.05.2020 г.)
 
 

 
Две /2/  свободни места за специализанти по Пневмология и фтизиатрия, от който едно /1/  място е държавна поръчки. 
тел.: 056/89-62-48 Калина Метанчева за връзка
 

 

Актуални свободни работни позиции в „Специализирана Болница за Активно Лечение на Пневмо Фтизиатирчини Заболявания - Бургас" ЕООД към 01.10.2019

При интерес, можете да изпратите своите документи на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


обявява конкурс за длъжността Началник на отделение „Образна диагностика“

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК  РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ

 02.01.2019г.


07.12.2015 г.

Конкурс за заемане на длъжност:
Началник на Пневмологично Отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Пневмология и фтизиатрия”.
3. Трудов стаж като лекар в Пневмологично отделение през последните 5 /пет/ години.
4. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 
5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Удостоверение за трудов стаж.
5. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА”
2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
20.01.2016 година – в кабинета на Управителя  от 10.00 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


07.12.2015 г.

Конкурс за заемане на длъжност:
Конкурс за длъжността Началник на Рентгеново отделение в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Образна диагностика”.
3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 
4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА”
2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
25.01.2016 година – в кабинета на Управителя  от 10.30 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


07.12.2015 г.

Конкурс за заемане на длъжност:
Началник на Микробиологична лаборатория в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Микробиология”.
3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 
4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА”
2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
25.01.2016 година – в кабинета на Управителя  от 12.00 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


07.12.2015 г.

Конкурс за заемане на длъжност:
Началник на  Клинична  лаборатория  в СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Клинична лаборатория”.
3. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС. 
4. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЕРОДА 2016-2018 ГОДИНА”
2. Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
25.01.2016 година – в кабинета на Управителя  от 13.30 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.


30.09.2015 г.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания” – Бургас ЕООД обявява две вакантни лекарски места за специализанти по пневмология и фтизиятрия.


13.05.2015 г.

Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания” – Бургас ЕООД

І. Предмет на обществената поръчка 
 Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД.

ІІ. Правно основание и вид на процедурата 
Правно основание – чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съгласно разпоредбата на който възложителят може да не провежда процедурите по Закона за обществени поръчки, но е длъжен да прилага условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки за доставки, на стойност без ДДС – от 20 000 до 66 000 лв. 
Съгласно чл. 101а, ал. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП се прилагат условията и реда по глава осма „а“ от ЗОП, като възложителят събира оферти с публикуване на покана. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договора.

ІІІ. Срок за изпълнение:12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка.

ІV. Прогнозна стойност: 40 000 /четиридесет хиляди/лв. без вкл. ДДС

V. Прогнозен обем на поръчката : Доставка на медицински консумативи, съгласно приложен от възложителя списък. 
Така посоченият прогнозен  обем, не обвързва Възложителя и зависи от реалните нужди на лечебното заведение. Възложителят подава заявка до Изпълнителя за необходимия брой и вид консумативи.

. Условия и начин на плащане :Плащането се извършва по банков път, отложено, но не по-късно от 60 /шестдесет/ дни от датата на падежа на платежния документ. Изпълнителят издава фактура и представя обобщен отчет за доставените консумативи. 
VІІ. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска предложена цена“. 
При равни оценки, класирането на кандидатите ще се извърши чрез теглене на жребий. До оценяване и класиране се допускат само участници, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

VІІІ.Място за изпълнение на доставката :Склад на територията на “СБАЛПФЗ-Бургас” ЕООД, в гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ № 64. 

ІХ. Изисквания към обекта на обществената поръчка
Технически    изисквания :  
Поръчката    следва    да    бъде изпълнена  в  съответствие   с  указанията на Възложителя, съгласно изготвената техническа спецификация. 
Изисквания към участниците : 
- кандидатите да имат опит в търговията и доставката на медицински консумативи ; да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнението на поръчката – специализирана техника, компетентен управленски и технически персонал ;
- качеството на доставените медицински консумативи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове ;
- изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява своевременно доставките, съгласно предварително съгласувана заявка, до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. Офертите на кандидатите да съдържат : 
1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код  /ЕИК/ ;
2. Удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС ;
3. Сертификати за извършване на дейност като доставчик на медицински консумативи, актуални към датата на подаване на офертата ;
4. Списък на договори със сходен предмет на дейност през последните три години, ако имат сключени такива, препоръки ;
5. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката ; 
6. Ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик;
7. Срок за валидност на офертата; 
9. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предложението, в случай, че това не е законният представител на кандидата ;
10. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2 и 5 от ЗОП /оригинал/ ;
11. Декларация, че нямат парични задължения към държавата или към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
12. Списък на постоянно наетия персонал по трудови и граждански договори, ангажиран в изпълнението на поръчката, документи за професионалната квалификация на лицата ;
13. Списък и документи за собствените или наети помещения, техническо оборудване, в т.ч. транспортни средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите, които кандидатът представя в офертата си като копия, да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, дата на заверката, подписани от кандидата или представляващия го и подпечатани със свеж печат, на български език или легализиран превод. 
ХІ. Срок на валидност на офертите – да не е по-малък от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подаване на офертата .

ХІІ. Срок за подаване на офертите 
Офертите на кандидатите се подават в деловодството на лечебното заведение в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В горния ляв ъгъл на плика да се изпише наименованието на предмета на поръчката, а в долния десен ъгъл да се изпише името на участника, адреса за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика да не се поставят никакви други обозначения. 
Ценовото предложение се поставя в отделен плик - запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. 
Краен срок за подаване на оферти : до 15:00 часа на 25.05.2015 г.
За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ - тел./факс:056/896 251

ХІІІ. Разглеждане на офертите – на 27.05.2015 г., в кабинета на управителя на „СБАЛПФЗ – БУРГАС”  ЕООД от 10.00 часа.

Неразделна част от настоящата заповед са следните приложения:

 

За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ 
тел./факс: 056 / 896 251

 


15.04.2015 г.

Закупуване и доставка на храна ежедневно /закуска, обяд и вечеря/ в индивидуални еднократни опаковки за пациентите в стационара на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД.

І. Предмет на обществената поръчка:
Закупуване и доставка на храна ежедневно /закуска, обяд и вечеря/ в индивидуални еднократни опаковки за пациентите в стационара на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД.

ІІ. Правно основание и вид на процедурата: 
Правно основание – чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съгласно разпоредбата на който възложителят може да не провежда процедурите по Закона за обществени поръчки, но е длъжен да прилага условията и реда на глава осма „а“ при обществени поръчки за доставки, на стойност без ДДС – от 20 000 до 66 000 лв. 
Съгласно чл. 101а, ал. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП се прилагат условията и реда по глава осма „а“ от ЗОП, като възложителят събира оферти с публикуване на покана. Към поканата се прилагат технически спецификации и проек на договора.

ІІІ. Срок за изпълнение:
12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за доставка.

ІV. Прогнозна стойност:
до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/  лв. без вкл. ДДС.

V. Прогнозен обем на поръчката:
Брой хранодни – около 22 000. 
Така посоченият прогнозен обем, не обвързва възложителя и зависи от реалните нужди на лечебното заведение. Възложителят подава заявка до изпълнителя за необходимия брой порции от всяка диета за задоволяване ежедневните нужди на пациентите в болницата.

VІ. Условия и начин на плащане:
Плащането се извършва по банков път, отложено, но не по-късно от 60 /шестдесет/ дни от датата на падежа на платежния документ. Изпълнителят издава фактура и представя обобщен отчет за доставената храна по диети за пациентите.

VІІ. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска предложена цена“. 
При равни оценки, класирането на кандидатите ще се извърши чрез теглене на жребий. До оценяване и класиране се допускат участници, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

VІІІ.Място за изпълнение на доставката:
гр. Бургас, ул.“Ген. Гурко” № 64,
“Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД.

ІХ. Изисквания към участниците при изпълнение на обществената поръчка 

1. Изпълнителят доставя на Възложителя храна ежедневно (закуска, обяд и вечеря) в индивидуални еднократни опаковки, за всички пациенти в стационара на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД, съобразно нуждите и правилата за балансирано и рационално болнично хранене в съответствие с нормативно установените изисквания на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения" , изд. 1984 г. на МЗ и Наредба №23/19.07.2005 на МЗ. 
2. Възложителят си запазва правото да поръчва различни по вид и брой диети, в зависимост от нуждите за деня.
3. Възложителят  си  запазва  правото  в  изключителни  случаи  да  увеличава  или намалява количеството на готовата храна, както и да изисква в рамките на договорената цена за един храноден промени в състава, калоричността и вида на храната.
4. Специфичните изисквания и условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката, са посочени в "Техническата спецификация", неразделна част от поканата на Възложителя до кандидатите.
5. Изпълнителят да спазва обема и спецификата на обществената поръчка. Да притежава необходимия опит за изпълнението.
6. Да спазва нормативната уредба в Република България относно изискванията към този вид дейност, както и да притежава необходимите за това сертификати.

Х. Изисквания към изпълнението:
Качеството на извършваните доставки да бъде в съответствие с действащите нормативни изисквания и договорените между страните условия.

ХІ. Други изисквания към кандидатите:
Участниците да притежават валидни документи, гарантиращи юридическото, техническото и финансовото им състояние, както и качественото изпълнение предмета на обществената поръчка, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.
Участниците да имат положителен финансов резултат сумарно за последните три приключили финансови години (2012, 2013, 2014 г.), доказан със заверени копия на годишен финансов отчет и отчет за приходите и разходите за същите години. 
Участниците да   разполагат   с   необходимия   правоспособен   персонал от квалифицирани специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката, в това число диетолог/технолог и готвач .
Участниците да разполагат със собствени или наети помещения, отговарящи на хигиенните изисквания за подготовка на предлаганата храна, с необходимото техническо оборудване, в т.ч. транспортни средства за изпълнение на поръчката.

ХІІ. Офертите на кандидатите да съдържат: 
1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/;
2. Удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС;
3. Сертификати за извършване на дейност като доставчик на храна, актуални към датата на подаване на офертата;
4. Списък на договори със сходен предмет на дейност през последните три години, ако имат сключени такива, препоръки;
5. Примерно остойностено дневно меню по диети – за една седмица;
6. Ценово предложение за един храноден – допуска се само един вариант на ценово предложение;
7. Срок за валидност на офертата;
9. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предложението, в случай, че това не е законният представител на кандидата;
10. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2 и 5 от ЗОП /оригинал/;
11. Декларация, че нямат парични задължения към държавата или към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
12. Годишни финансови отчети за 2012, 2013г. и 2014г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, отчет за приходите и разходите за същите години.
Участниците, за които не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или на някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години.
13. Списък на постоянно наетия персонал по трудови и граждански договори, ангажиран в изпълнението на поръчката, документи за професионалната квалификация на лицата, в това число диетолог/технолог и готвач;
14. Списък и документи за собствените или наети помещения, техническо оборудване, в т.ч. транспортни средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Документите, които кандидатът представя в офертата си като копия, да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, дата на заверката, подписани от кандидата или представляващия го и подпечатани със свеж печат, на български език или легализиран превод. Офертите да се събират под формата на писмени предложения в отговор на покана към потенциални изпълнители.

ХІІІ. Срок на валидност на офертите:
Да не е по-малък от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подаване на офертата.

ХІV. Срок за подаване на офертите: 
Офертите на кандидатите се подават в деловодството на лечебното заведение в запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост. В горния ляв ъгъл на плика да се изпише наименованието на предмета на поръчката: „Ежедневни доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни стоки, необходими за закуска, обяд и вечеря на пациентите в стационара на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД, а в долния десен ъгъл да се изпише името на участника, адреса за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика да не се поставят никакви други обозначения.
Ценовото предложение се поставя в отделен плик - запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост. 

Краен срок за подаване на оферти:
до 16.00 часа на 28.04.2015 г., петък .
За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ - тел./факс: 056 896 251

ХV. Разглеждане на офертите – на 29.04.2015 г., понеделник, в кабинета на управителя на „СБАЛПФЗ – БУРГАС”  ЕООД от 10.00 часа.

Неразделна част от настоящата заповед са следните приложения:

 

За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ 
тел./факс: 056 / 896 251

 


05.02.2015 г.

"СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД има две свободни места за лекари - специализанти по специалност Пневмология и Фтизиатрия.

Кандидатите ще бъдат назначени на трудов Договор в лечебното заведение съгласно Наредба № 1 / 22.01.2015 г.


26.01.2015 г.

"Относно процедура за доставка на МЕДИКАМЕНТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас"

Неразделна част от публикация са следните приложения:


18.12.2014 г.

"Доставка на МЕДИКАМЕНТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас"

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на МЕДИКАМЕНТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД" град Бургас, на основание Решение № РД – 05-191/17.12.2014 година на Управителя на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, вписано в Регистъра на обществените поръчки на агенцията по обществени поръчки /публикация № 638645 от 17.12.2014 година и обявление за обществена поръчка, вписано в Регистъра на обществените поръчки на агенцията по обществени поръчки /публикация № 638646 от 17.12.2014 година

Съгласно разпоредбата на чл. 28 от ЗОП, настоящата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка съдържа:

1. Решение № РД- 05-191/17.12.2014 година  на Управителя на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, вписано в Регистъра на обществените поръчки на агенцията по обществени поръчки /публикация № 638645 от 17.12.2014 година

2. Обявление за обществена поръчка, вписано в Регистъра на обществените поръчки на агенцията по обществени поръчки /публикация № 638646 от 17.12.2014 година

3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, представляващо приложение № 1, ведно с техническа спецификация, представляваща приложение № 1а.

4. Условия и изисквания на Възложителя заучастие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: «Доставка на МЕДИКАМЕНТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас» /Приложение № 2/;

5. Указания за подготовка на офертата за участие в открита поцедура, образец на офертата; образец на Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Образец на Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП; Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка, Образец на Декларация за съгласие и приемане без възражение на текста на целия проекто – договор,  Образец на Декларация за изрично съгласие и приемане без възражение на конкретни текстове от проекто – договора, Образец на Деклларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; — Приложение № 3;

6. Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 4

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 638645 /РЕШЕНИЕ/

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 638646

Неразделна част от настоящата заповед са следните приложения:

 

За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ 
тел./факс: 056 / 896 251

 


06.11.2014 г.

„Строителство, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на пациентите в сградата на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД“

І. Предмет на обществената поръчка

„Строителство, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на пациентите в сградата на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД“.
Поръчката се състои от две позиции, а именно :
1-ва позиция – строителство - изграждане на асансьорна шахта ;        
2-ра позиция – доставка и монтаж на асансьорна уредба.
В зависимост от въможностите си, участниците могат да кандидатстват
едновременно за двете позиции или поотделно, за всяка една от тях.
Кандидатите могат да ползват подизпълнители, които трябва да отговарят на същите условия и изисквания на възложителя, в съответствие със ЗОП. 

ІІ. Правно основание и вид на процедурата

Правно основание – чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗОП, съгласно разпоредбата на който възложителят може да не провежда процедурите по Закона за обществени поръчки, но е длъжен да прилага условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП. 
Съгласно чл. 101а, ал. 1 от ЗОП, възложителят събира оферти с публикуване на покана.

ІІІ. Срок за изпълнение: 4 /четири/ месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката.

ІV. Прогнозна стойност: до 80 000 /осемдесет хиляди/лв., вкл. ДДС – за цялата поръчка, включваща двете посочени позиции.

V. Условия и начин на плащане:Плащането се извършва по банков път, отложено, но не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на падежа на платежния документ, след подписване на приемно-предавателен протокол.

VІ. Критерий за оценка на офертите – „най-ниска предложена цена“, по всяка една от позициите.

При равни оценки, класирането на кандидатите ще се извърши чрез теглене на жребий. До оценяване и класиране се допускат участници, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

VІІ. Място за изпълнение на поръчката: гр. Бургас, ул.“Ген. Гурко” № 64,
“Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД.

VІІІ. Технически изисквания към участниците при изпълнение на поръчката:

1. Да спазват стриктно разпоредбите на Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради, едновременно прилагана с нормативните актове и техническите спецификации, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, пожарната безопасност, здравословните и безопасните условия на труд, изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии и правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи ;

2. Да спазват изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ);

3. При изработването на част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) на инвестиционния проект на асансьорната уредба, изпълнителите спазват изискванията по глава тридесет и трета "Електрически двигатели и комутационни апарати" от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

4. Специфичните изисквания и условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката, са посочени в "Техническата спецификация", неразделна част от поканата на Възложителя до кандидатите;

5. Изпълнителят да е запознат с обема и спецификата на обществената поръчка. Да притежава необходимия опит, ресурсни и организационни възможности за изпълнението на поръчката;

6. Да спазва текущата нормативна уредба в Република България относно изискванията към този вид дейност, в съответствие с БДС, както и да притежава необходимите за това сертификати и лиценз;

7. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР;

8. Да осигури гаранционните срокове за изпълнението на поръчката, съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20-21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

ІХ. Други изисквания към кандидатите

Участниците да притежават валидни документи, гарантиращи юридическото, техническото и финансовото им състояние, както и качественото изпълнение предмета на обществената поръчка, съгласно действащата нормативна уредба в Република България и Европейските стандарти.
Участникът да има положителен финансов резултат сумарно за последните три приключили финансови години (2011, 2012, 2013 г.), доказан със заверени копия на годишен финансов отчет и отчет за приходите и разходите за същите години. 
Участниците да   разполагат   с   необходимата специализирана техника, както и   правоспособен  управленски и технически персонал от квалифицирани специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.

Х. Офертите на кандидатите да съдържат:

1. Данни за кандидата:
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК; 
- Удостоверения за регистрация по БУЛСТАТ и ДДС;
- Сертификати /лицензи/ за извършване на дейността, предмет на поръчката, актуални към датата на подаване на офертата;

2. Техническо предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

3. Ценово предложение, с количествено-стойностна сметка, за всяка една от позициите поотделно, независимо от това дали изпълнителят кандидатства за двете едновременно или само за една от тях;

4. Срок за валидност на офертата;

5. Списък на договори със сходен предмет на дейност през последните три години, ако имат сключени такива, препоръки;

6. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предложението, в случай, че това не е законният представител на кандидата;

10. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2 и 5 от ЗОП /оригинал/;

11. Декларация, че нямат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

12. Годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г., респ. справка за баланса и отчет за приходите и разходите за същите години.
В случай, че участникът е физическо лице, същия представя копия от подадените данъчни декларации за доходите си за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.;

13. Списък на постоянно наетия персонал по трудови и граждански договори, ангажиран в изпълнението на поръчката, документи за професионалната им квалификация.

Документите, които кандидатът представя в офертата си като копия, да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, дата на заверката, подписани от кандидата или представляващия го и подпечатани със свеж печат, на български език или легализиран превод.

ХІ. Срок на валидност на офертите – да не е по-малък от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подаване на офертата .

ХІІ. Срок за подаване на офертите:

Офертите на кандидатите се подават в деловодството на лечебното заведение в запечатан, непрозрачен плик, с не нарушена цялост. В горния ляв ъгъл на плика да се изпише наименованието на предмета на поръчката, а в долния десен ъгъл да се изпише името на участника, адреса за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Върху плика да не се поставят никакви други обозначения.
Ценовото предложение се поставя в отделен плик - запечатан, непрозрачен и с не нарушена цялост.

Краен срок за подаване на оферти : 19.11.2014 г до 15:00 ч.

За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ - тел./факс:056 / 896 251

ХІІІ. Разглеждане на офертите – на 20.11.2014, в кабинета на управителя на „СБАЛПФЗ – БУРГАС”  ЕООД от 10:00 часа.

Неразделна част от настоящата заповед са следните приложения:

 

За контакти: г-н Валентин Василев, Началник АСБ 
тел./факс: 056 / 896 251

 


Телефон за справки: 056 / 896 252

 

hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum casibom giriş marsbahis marsbahisgirtr marsbahis casibom betdogbetebetbetebet girişcasibomcasibomKamagra 100 ohne rezeptureZ-Libraryxslottümbet twittertümbet twittertümbetefesbetonwinmeritking twittergrandpashabetmeritkingcasibomcasibomtümbetpusulabetimajbetsekabetTipobetxslot twitterxslotcasibomTipobetsekabetimajbetvbetmarsbahisbets10izmir escortCasibom giristurkcell mobil ödeme bozdurmajojobetjojobetCasibombycasinocasibomcasibomjojobetcasibomjojobetikimislibycasinoorisbetcasibomVBETGrandpashabet Grandpashabet Grandpashabet Grandpashabet Grandpashabet Grandpashabet Jojobetjojobetcasibombetorspintwitterbets10