Кариери

 Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

 

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи                       Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
"СБАЛПФЗ-БУРГАС"ЕООД Пневмология и фтизиатрия 2 15.8.2022 10.09.2022 Валентин Василев 0889689149 да

 

 

 


СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД обявява конкурс за длъжността Началник на Пневмологично отделение

І. Изисквания към кандидатите:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
2. Придобита специалност по „Пневмология и фтизиатрия”.
3. Трудов стаж като лекар специалист не по-малко от 5/пет/ години.
4. Да са членове на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС.
5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не са осъждани.
6. Квалификация по здравен мениджмънт

ІІ. Необходими документи:
1. Заявление за участие в конкурс.
2. Нотариално заверени копия от дипломи.
3. Удостоверение за членство в БЛС.
4. Удостоверение за трудов стаж.
5. Свидетелство за съдимост.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
⦁ Писмена разработка на тема:
“ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРОДА 2022-2024 ГОДИНА”

⦁ Събеседване с кандидатите, получили оценка на разработката, не по-малко от 4.50-познаване на нормативни документи; мениджърски умения и комуникативни способности на кандидатите.

ІV. Дата на провеждане на конкурса:
14.01.2022година – в кабинета на Управителя от 10.30 часа.

Документите се подават в деловодството на “СБАЛПФЗ Бургас” ЕООД, до 30 календарни дни след публикуване на обявата.

 


ОБЯВА ЗА РАБОТА

На основание чл.17, ал.1 от Наредба 1/22.01.2015 година на МЗ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНА ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  Обявява свободно работно място за

ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ- МФД

 

Изисквания към кандидата:

 1. Висше медицинско образование
 2. Актуално членство в БЛС
 

Желаещите да специализират в СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД следва да представят в отдел Човешки ресурси” следните документи:

 1. Заявление в свободен текст
 2. Диплома за завършено висше образование, заверена „вярно с оригинала”
 3. Автобиография –европейски формат.
 4. Удостоверение за трудов стаж, ако има такъв.
 5. Декларация за потвърждаване намерението да провежда специализация по Пневмология и фтизиатрия.

 

Телефон за контакти:056/89-62-52

 

 
Обявява  от 15.03.2021
 
СБАЛПФЗ Бургас ЕООД обявява две свободни позиции за специализанти по пневмология и фтизиатрия.

 


Обявява  от 16.11.2020 

 

Ръководител „Отделение образна диагностика“.

І. Изисквания към кандидата:

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”
 2. Придобита специалност по „Образна диагностика“
 3. Работа с дигитална рентгенова апаратура.
 4. Да е член на БЛС и да нямат наложени наказания от БЛС.
 5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания и да не е осъждан.

ІІ. Необходими документи за постъпване на работа:

 1. Молба/заявление за постъпване на работа.
 2. Автобиография/CV
 3. Диплом/оригинал за придобита специалност.
 4. Удостоверение за членство в БЛС.
 5. Удостоверение за трудов стаж.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Медицинско свидетелство за работа.

III. Условия за работа:

 1. Основна работна заплата 1204.00 /хиляда двеста и четири/ лв.
 2. 1% за всяка година доказан документално професионален трудов стаж.
 3. Седем часов работен ден съгласно чл. 3, т.9 от Наредба за определяне на видове работи, за които се установява намалено работно време. Всеки работен ден от 08:30 ч. до 15:30 ч.
 4. Платен годишен отпуск съгласно КТ и КТД.
 5. Съгласно Наредба №11 за определяне условията и реда осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – чл.2, т.5 за всеки присъствен ден 4.00 /четири/ лв.
 6. Допълнително материално стимулиране в зависимост от финансовото състояние на лечебното заведение.

Месторабота: гр.Бургас, ул. „Генерал Гурко“ №64, „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД
Моля изпратете CV или представете на място в „СБАЛПФЗ – БУРГАС" ЕООД. За допълнителна информация се обърнете към Началник АСБ на телефони: 056/896250, 0889 689 149.


Лекар 

СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД обявява три свободни работни места за лекар
Основни изисквания:
- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.
Предлагаме:
- добро възнаграждение – брутно възнаграждение от 1110,00 лв. до 1600,00 в зависимост от наличие на придобита специалност и трудов стаж и придобит професионален опит (1% за всяка прослужена година);
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна    апаратура.
- възможност за обучение и последваща реализация;
- перспективи и професионално развитие .
Месторабота: гр.Бургас, ул. „Генерал Гурко“ №64, „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД
Моля изпратете CV или представете на място в „СБАЛПФЗ – БУРГАС" ЕООД. За допълнителна информация се обърнете към Началник АСБ на телефони: 056/896250, 0889 689 149.


Медицинска сестра

 „СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД обявява две свободни работни места за медицински сестри.

 Основни изисквания:

 - Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по здравни грижи- „Медицинска сестра“;

- Необходими делови и лични качества: инициативност, висока професионална нравственост, комуникативност;

- Професионален опит - предимство.

- Способност за работа в динамична среда.

Предлагаме:

- отлично възнаграждение – брутно възнаграждение от 900,00 до 1200,00 лв. в зависимост от трудов стаж и придобит професионален опит (1% за всяка прослужена година);

- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.

- Възможност за обучение и последваща реализация;

- Перспективи и професионално развитие.

 Месторабота: гр.Бургас, ул. „Генерал Гурко“ №64, „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД

Моля изпратете CV или представете на място в „СБАЛПФЗ – БУРГАС" ЕООД. За допълнителна информация се обърнете към Началник АСБ на телефони: 056/896250, 0889 689 149.


Санитар

„СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД обявява  едно свободно работно място за санитар.
Основни изисквания:

-основно образование
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;
Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед. сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;
Предлагаме:
- добро възнаграждение – брутно възнаграждение от 600,00 до 700,00 лв. в зависимост от трудов стаж и придобит професионален опит (1% за всяка прослужена година);
- работа с мотивиран и професионален екип;
- постоянно работно място;
- първоначално обучение;
- трудов договор.

 Месторабота: гр.Бургас, ул. „Генерал Гурко“ №64, „СБАЛПФЗ – БУРГАС“ ЕООД
Моля изпратете CV или представете на място в „СБАЛПФЗ – БУРГАС" ЕООД. За допълнителна информация се обърнете към Началник АСБ на телефони: 056/896250, 0889 689 149.