Харта на пациента

ХАРТА НА ПАЦИЕНТА


1. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.

2. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицинската помощ и видовете медицински услуги, за правилата, условията, реда и времевия график за получаването им.

3. Пациентът има право да бъде лекуван само с негово съгласие, включително и да откаже лечение /информирано съгласие/.

4. Пациентът има право болницата да съхрани и опази тайната на болестта му и лечението.

5. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар.

6. Пациентът има право да участва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебния процес, както и да бъде информиран за възможните рискове.

7. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение.

8. Пациентът има право да бъде посещаван в лечебното заведение, да приема или да отказва приемането на посетители по време на престоя в лечебното заведение.

9. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда.

10. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояние на безпомощност или в края на живота с оглед запазване на неговото достойнство.